Teraapiad

 • Vahel võib inimene sattuda olukorda, mil eluliste küsimuste lahendamisel oleks vaja professionaali abi.
 • Abiks on siis erinevad teraapiad ehk nõustamisteenused.
 • Meie meeskonda kuuluvad toitumisnõuataja, psühholoogid, logopeedid, eripedagoogid, tegevusterapeut, kogemusnõustaja ja sotsiaaltöötaja.
 • Olenemata sellest, kas abi vajab hing, meel või keha, häid nõuandeid ja läbiproovitud meetodeid saab kas ühekordsel külastusel või pikemal protsessil.

Psühholoogi vastuvõtt 45/75 € 45/60 min

Psühholoog aitab erinevate isiklike muredega toime tulla. Ta on erapooletu ja kõik vastuvõtul räägitu on konfidentsiaalne. Psühholoogil on teadmised ja oskused aitamaks kliendil kiiresti nii probleemide põhjuste kui ka lahendusteni jõuda.

Psühholoogi abil on võimalik jagu saada depressioonist ja õppida stressiga paremini toime tulema.

Psühholoogilist nõustamist pakume  nii eesti- kui venekeelsena.

Rohkem infot

Logopeedi vastuvõtt 45/75 € 45/60 min

Logopeed tegeleb sellega, et inimene saaks oma mõtte kirjalikult või suuliselt teistele  arusaadavalt edasi anda ning mõista teiste poolt öeldut või kirjutatut.

Logopeedi abi võib vaja minna nii alles kõnelema hakkavatel lastel, kui ka juba koolis käivatel lastel.

Abi saavad ka hääle- või kõneloome probleemidega täiskasvanud, sealhulgas peakahjustuse järgselt. Logopeed aitab lahendada ka diktsiooniprobleeme – sõnalõppude „ära söömine“, kõnesujuvuse probleemid.

Lapsega tasub tulla logopeedi juurde, kui 3-aastane laps ei räägi grammatiliselt õigesti (nt sõnalõpud on valed) või kui 4-aastase lapse hääldus ei ole piisavalt selge, et võõrad temast aru saaksid. Ka siis on logopeedist abi, kui 5-6-aastasel või ka koolilapsel on raskusi lugema või kirjutama õppimisega. Logopeedi juurde võib tulla ka alla 3-aastase lapsega lapse kõne arengu hindamiseks.

Logopeedi vastuvõtt on meil nii eesti- kui venekeelne.

Rohkem infot

Eripedagoogi vastuvõtt 45/75 € 45/60 min

Eripedagoogi ülesandeks on spetsiaalsete metoodikate abil suunata hariduslike erivajadustega lapse arengut ja leida sobiv õpetamisviis nii erivajadusega lapse kui ka täiskasvanu jaoks.

Nii saab õppija aru, mis on tema tegevuse eesmärk ja kuidas selleni jõuda, säilitatakse tahe pingutada ja luuakse positiivne minapilt.

Rohkem infot

Loovterapeudi vastuvõtt 45/75 € 45/60 min

Meie loovterapeut keskendub oma teenuses liikumis- ja tantsuteraapiale, mis on  eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis. Tantsu- ja liikumisteraapias on eneseväljenduse vahendiks inimese enda keha.  Teenus on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele.  Tantsuteraapia on lihtsamalt öeldes nagu vestlus hingearsti või  psühholoogiga, kus kasutatakse liikumist ja keha enese tunnetamiseks ja parema tervise või heaolu saavutamiseks.

 • Tantsuteraapia eesmärk on aidata inimestel saavutada suurem eneseteadvus ja positiivne tunnetus heaolust.
 • Füüsilisel tasandil annab tantsuteraapia võimaluse treeninguks, parandab tervist, lihaskoe toonust ja koordinatsiooni ning aitab inimestel füüsiliselt vormis püsida.
 • Emotsionaalsel tasandil aitab tantsuteraapia inimestel tunda end rõõmsamalt ja enesekindlamalt.
 • Vaimsel tasandil aitab tantsuteraapia suurendada kognitiivseid oskusi, motivatsiooni ja mälu.

Liikumis- ja tantsuteraapia annab võimaluse läbi elada erinevaid tundeid, näiteks viha, frustratsiooni, kaotusvalu, mida võib sõnaliselt olla liiga keeruline väljendada.

 

Rohkem infot

Tegevusterapeudi vastuvõtt 45/75 € 45/60 min

Teenus on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele, kellel esinevad probleemid igapäevaelus toimetulekuga (näiteks riietumisel, pesemisel, toidu valmistamisel, poes käimisel, mängulistel tegevustel).

Tegevusterapeudi teenus

 • Hindab tegevusvõimet
 • Seab koos kliendiga eesmärgi
 • Õpetab igapäevaelu oskuseid (riietumine, söömine, pesemine…)
 • Parandab, säilitab, arendab  tegevuseeldusi läbi mängu ja tegevuse (kognitiivsed, sensomotoorsed, psühhosotsiaalsed tegevuseeldused)
 • Soovitab ja õpetab kasutama abivahendeid

Tegevusteraapia  käigus tegeldakse tegevuseelduste arendamise (oskused, mis on vajalikud eesmärgis püstitatud tegevuse sooritamiseks), konkreetse igapäevategevuste harjutamise, mõne mängulise tegevuse harjutamise, abivahendite tutvustamise ja  kasutama õppimisega, mis lihtsustavad eesmärgis püstitatud igapäevategevust, kodu, kooli või töökoha kohandamist, et tuleksite seal paremini toime.

Rohkem infot

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt 45/75 € 45/60 min

Sotsiaaltöötaja tegevus on suunatud üksikisikute, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna vastavusse viimisele tema liikmete vajadustega, aidates orienteeruda sotsiaalteenuste valdkonnas.

Sotsiaaltöötaja tegeleb nii nõustamise kui ka konkreetse abi osutamisega.

Kliendid on enamasti inimesed, kelle probleemideks on töötus, eluaseme puudumine, majanduslik toimetulematus, tõsine haigus, puue, väärkohtlemine, riskikäitumine või muud sotsiaalsed riskid.

Rohkem infot